Algemene Voorwaarden

Inleiding

Met deze algemene voorwaarden maken we inzichtelijk welke onderlinge rechten en plichten er voortvloeien uit de levering van diensten of producten voor zowel XPark als Opdrachtnemer, als voor u de Opdrachtgever. Uitgangspunt is ons streven naar goed partnerschap met de focus op het gezamenlijk belang. Bij voorkeur werken wij vanuit gelijkwaardigheid aan een optimale relatie voor de lange termijn. Dat doen we op basis van eerlijkheid, transparantie, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Om daar vorm aan te kunnen geven, is een evenwichtige verdeling van aansprakelijkheden noodzakelijk. Die evenwichtige verdeling is wat we in deze voorwaarden beschrijven.
Met onze algemene voorwaarden beperken we uiteraard ook de risico’s die wij als onder-nemer lopen. Mede daarmee borgen we de bedrijfszekerheid van XPark. En dat is niet in de laatste plaats in het belang van de samenwerking.

Algemene bepalingen

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en over-eenkomsten waarbij XPark goederen en/of diensten aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn om-schreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden indien we deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

1.2. Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij we dat anders overeenkomen. Maken we andere afspraken, dan leggen we die schriftelijk vast.

1.3. Om juridische duidelijkheid te verschaffen, zijn de algemene voorwaarden van XPark leidend.

1.4. Is er een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, dan blijven de overige bepalingen gewoon van kracht. XPark en Opdrachtgever overleggen dan om nieuwe bepalingen overeen te komen.

1.5. De expliciete montage-, installatie-, servicevoorschriften en verstrekte specificaties zijn bindend voor beide partijen. Andere afbeeldingen, tekeningen, schema’s, maat-, tijd- of gewichtsopgaven die XPark geeft van goederen, zijn bedoeld om een algemene voorstelling te geven van ons aanbod en daar kunnen op geen en-kele wijze rechten aan ontleend worden.

2. Leveringstermijnen

We stellen alle leveringstermijnen naar beste weten vast, op grond van de gege-vens die bekend zijn bij het aangaan van de overeenkomst. XPark neemt deze zoveel mogelijk in acht. Op het moment dat overschrijding van een termijn dreigt, zullen XPark en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk overleggen, om samen tijdig tot een oplossing te komen. Een overschrijding van een genoemde termijn bete-kent niet dat XPark in verzuim is.

3. Prijs en betaling

3.1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen die de overheid oplegt.

3.2. Is er in de overeenkomst sprake van bedragen die de Opdrachtgever periodiek moet betalen, dan heeft XPark het recht de geldende prijzen en tarieven in de looptijd aan te passen. We maken dit schriftelijk bekend, minimaal drie maanden voor ingang.

3.3. XPark mag de overeengekomen prijzen voor producten en diensten aanpassen. Dit melden we tenminste drie maanden van tevoren.

3.4. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met een aanpassing van prijzen en tarieven zoals bedoeld in artikel 3.2, dan kan Opdrachtgever binnen veertien werkdagen na kennisgeving de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van het overeengekomen opzegtermijn.

3.5. Onze betalingsconditie is dat facturen onder alle omstandigheden binnen dertig dagen na dagtekening betaald moeten zijn.

3.6. Als Opdrachtgever te laat betaalt, mag XPark over het openstaande bedrag de wettelijke rente berekenen.

3.7. Komen er aanvullende werkzaamheden bij de opdracht, dan brengen we daar kosten voor in rekening. Dit geldt ook voor werkzaamheden die we niet op de gebruikelijke wijze of zonder onderbreking kunnen uitvoeren, door oorzaken die niet aan XPark toe te rekenen zijn. Ook kan de oplevering hierdoor vertraging oplopen.

4. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

4.1. XPark en Opdrachtgever zullen de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle informatie betreffende de andere partij waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal hou-den.

4.2. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a) die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvan-gende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b) waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat zij al in haar haar bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
c) die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
d) informatie die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

4.3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt tot vijf (5) jaar na beëindi-ging van de hoofdovereenkomst die tussen partijen is gesloten.

5. Voorbehoud van eigendom en rechten

XPark draagt de eigendomsrechten van de geleverde zaken of gebruiksrechten voor verrichtte werkzaamheden over aan Opdrachtgever, zodra alle verschuldigde bedragen zijn voldaan. Voor overdracht van het bijbehorende risico verwijzen we naar artikel 6.

6. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeen-komst zijn, gaat op de Opdrachtgever over, op het moment dat deze feitelijk ter beschikking is van de Opdrachtgever zelfs al is de eigendom zoals beschreven in artikel 5, nog niet overgedragen.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1. XPark is of handelt onder concessie van de intellectueel of industrieel eigenaar van de rechten op de soft- en hardwarematige materialen of systemen die we beschikbaar stellen. Opdrachtgever heeft gebruiksrechten. Kopiëren of ‘reverse en-ginering’ van programmatuur of andere materialen is niet toegestaan.

7.2. Opdrachtgever gebruikt onze materialen voor het doel waarvoor we ze ter beschikking stellen en geeft ze alleen in gebruik van bevoegde personen. Onbe-voegd gebruik van onze producten reguleert de Opdrachtgever zodanig dat XPark er vanuit kan gaan dat de contractuele bepalingen niet geschaad kunnen worden. Dit is de verantwoordelijkheid de Opdrachtgever.

7.3. Wanneer Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt en in verband met de intero-perabiliteit informatie nodig heeft over programmatuur die XPark ter beschikking stelt, ontvangt XPark schriftelijk en gespecificeerd van Opdrachtgever het verzoek om informatie. XPark geeft binnen een redelijke termijn aan of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en onder welke voorwaar-den. Onder interoperabiliteit verstaan we het vermogen van programmatuur om in-formatie uit te wisselen.

7.4. Wordt Opdrachtgever geconfronteerd met een rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat de programmatuur, apparatuur of materialen die XPark ont-wikkelt of waarvan zij de rechten vertegenwoordigt namens derden, inbreuk ma-ken op recht van intellectueel of industrieel eigendom dat in Nederland geldt, dan neemt XPark de verantwoordelijkheid hiervoor over van Opdrachtgever. Dan moet de Opdrachtgever XPark wel direct schriftelijk informeren over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering. Opdrachtgever laat de afhandeling van de zaak over aan XPark.
Deze verplichting vervalt uiteraard wanneer de inbreuk verband houdt met wijzi-gingen die Opdrachtgever aan de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht.

8. Medewerking door Opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever geeft XPark tijdig alle gegevens of inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en verleent waar nodig alle medewerking.

8.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de apparatuur, programmatuur en diensten van XPark in zijn organisatie. Ook draagt hij mede zorg voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat beheer. Wanneer nodig beveiligt Opdrachtgever de gegevens die overgedragen moeten worden adequaat en/of sluit voor dat doel een verwerkersovereenkomst met XPark.

8.3. XPark heeft de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeen-komst op tijd en overeenkomstig de afspraken nodig. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft XPark in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en mogen wij de kosten die daardoor ont-staan zijn in rekening brengen.

8.4. Wanneer medewerkers van XPark op de locatie van Opdrachtgever werkzaamhe-den verrichten, zal Opdrachtgever de gewenste faciliteiten beschikbaar stellen, ui-teraard in redelijkheid.

9. Beëindiging

9.1. Indien een van de partijen toerekenbaar de verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te ontbinden. Daar moet dan wel een schriftelijke ingebrekestelling aan vooraf gaan, die zo gedetailleerd mogelijk is. Ook geven we elkaar een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

9.2. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kunnen beide partijen deze schriftelijk opzeggen. Uieraard na goed zakelijk overleg, met opgave van re-den(en) en redelijke termijn.

9.3. Bij surseance van betaling, faillissement, bedrijfsbeëindiging, liquidatie of beta-lingsonmacht van Opdrachtgever, kan XPark de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, zonder verplichting tot schadevergoeding.

9.4. Wat al geleverd is op het moment van de ontbinding zoals bedoeld in artikel 9.1, zal geretourneerd worden en de waardevermindering vergoed. Indien de levering niet ongedaan gemaakt kan worden of als retournering niet langer mogelijk is, zal de betalingsverplichting blijven bestaan. Artikel 5 blijft onverminderd van kracht.

10. Aansprakelijkheid van XPark

10.1. Opdrachtgever meldt schade schriftelijk bij XPark en wel zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan.

10.2. XPark is aansprakelijk wanneer we toerekenbaar de overeenkomst niet nakomen. Die aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw) van de overeenkomst. Is de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan stellen we de bedongen prijs op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade hoger zijn dan de aanneemsom. Onder directe schade wordt verstaan:
a) de redelijke kosten die Opdrachtgever maakt om de prestatie van XPark aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
b) de redelijke kosten die Opdrachtgever maakt doordat XPark op een bindende leverdatum niet heeft geleverd, waardoor de afnemer zijn oude systeem noodgedwongen langer operationeel moet houden, inclusief de voorzienin-gen die daarmee samenhangen.
c) de redelijke kosten die Opdrachtgever maakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover deze kosten betrekking hebben op directe schade zoals benoemd in deze voorwaarden;
d) redelijke kosten die men maakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot be-perking van directe schade zoals benoemd in deze voorwaarden.

10.3. De aansprakelijkheid van XPark voor schade door dood of door lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken, zal niet meer bedragen dan twee mil-joen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) per aanspraak, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.4. Gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn gevallen van indirecte schade. XPark is hiervoor onder geen voorwaarde verantwoordelijk.

10.5. XPark is pas aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming in het nakomen van een overeenkomst, nadat Opdrachtgever XPark schriftelijk in gebreke stelt. Opdrachtgever geeft XPark daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen. Pas als we ook na die termijn toerekenbaar onze verplichtingen niet nakomen, blijven we in gebreke. Ook deze ingebrekestelling moet een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat we adequaat kunnen reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding, is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij XPark meldt.

10.7. Levert Opdrachtgever een product of systeem van XPark aan een derde, dan is XPark niet aansprakelijk voor een gebrek aan dat product of systeem.

10.8. Om de werking van de door XPark geleverde producten te garanderen en om invulling te kunnen geven aan de in de Service Level Agreement overeengekomen onderhoudsvoorwaarden, is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voor afgaande schriftelijke toestemming van XPark, enige vorm van hard- en/of soft-ware van derden te koppelen aan XPark producten. Contrair handelen door Op-drachtgever zal kunnen leiden tot het vervallen van de garantievoorwaarden en het eenzijdig ontbinden van de overeenkomst door XPark. Alle directe en indirecte kosten die uit het contrair handelen voortvloeien - zo ook de betaaltermijnen voor de resterende duur van de overeenkomst - zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

11. Overmacht

11.1. We hebben geen feitelijke verplichting ten opzichte van elkaar, in geval van overmacht. We streven er echter wel steeds naar, de verplichtingen waar mogelijk na te komen en elkaar te ondersteunen om het best haalbare resultaat te berei-ken. Onder overmacht verstaan we onder andere een niet-toerekenbare tekortko-ming van toeleveranciers van XPark.

11.2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig kalenderdagen heeft ge-duurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijke te ontbinden. Wat al conform de overeenkomst gepresteerd is, zullen we naar verhouding afre-kenen, zonder dat we elkaar daarbuiten nog iets verschuldigd zijn.

Applicatie Hosting Service

Onder Applicatie Hosting Service verstaan we de ter beschikkingstelling van software en de verwerking van gegevens als een dienst met behulp van programmatuur en servers die XPark centraal beheert.

12. Uitvoering van de werkzaamheden

12.1. XPark zal de hosting met zorg verrichten, conform vastgelegde procedures en afspraken.

12.2. Opdrachtgever zorgt dat de gegevens, programmatuur, procedures en instructies die hij aan XPark ter beschikking stelt voor de uitvoering van de hosting, juist en volledig zijn.

13. Telecommunicatie

Opdrachtgever (mits door specifieke omstandigheden anders geoffreerd) is verantwoordelijk voor de keuze van de telecomprovider, de daartoe behorende faciliteiten en van de specifieke dienst. Ook de kwaliteit van het signaal en de tijdige beschikbaarheid van de faciliteit vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. XPark stelt de minimale specificaties van dergelijke diensten aan Opdrachtgever ter beschikking.

14. Beveiliging en privacy

14.1. Opdrachtgever houdt zich aan de wettelijke voorschriften voor gegevensverwer-king, in het bijzonder die opgenomen zijn in de Algemene Verordening Persoons-gegevens (AVG). XPark zorgt voor adequate beveiliging van de persoonsgege-vensverwerking.

14.2. Indien er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens zal er te allen tijde conform artikel 28.3 AVG, een overeenkomst worden gesloten tussen de Op-drachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke en XPark als Verwerker.

15. Garantie

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de resultaten van de hostingservice goed te controleren. Foutloze resultaten kunnen we namelijk niet garanderen. Indien onze producten, programmatuur, procedures of bedieningshandelingen verantwoordelijk zijn voor onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking, zal XPark de verwerking van gegevens kosteloos herhalen om naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen.

Dienstverlening

Onder diensten verstaan we diverse services zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering en het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatie-systemen.

16. Uitvoering

Bij dienstverlening in fasen, stellen we de diensten die tot een volgende fase be-horen, uit totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fa-se schriftelijk heeft goedgekeurd. Zo zorgen we voor de beste resultaten.

17. Wijziging en meerwerk

Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, voeren we uit tegen onze gebruikelijke tarieven. We zullen daarvoor aparte afspraken maken, die Opdrachtgever schrifte-lijk bevestigt. XPark is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. Opdrachtgever aanvaardt dat extra werkzaamheden of prestaties het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kunnen beïnvloeden.

18. Opleidingen, cursussen en trainingen

Zijn er teveel of te weinig aanmeldingen, dan mag XPark de opleiding, cursus of training combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een andere datum of een later tijdstip organiseren.

Ontwikkeling van programmatuur

19. Ontwikkeling van programmatuur

19.1. Opdrachtgever specificeert schriftelijk de vereisten voor de programmatuur die we gaan ontwikkelen. XPark voert de programmatuurontwikkeling met zorg uit op ba-sis van de gegevens die Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van die gegevens.

19.2. Ook als we voor Opdrachtgever specifieke programmatuur ontwikkelen, blijft tenzij anders overeengekomen, het intellectuele eigendom zoals omschreven in artikel 7, in handen van XPark.

20. Aflevering, installatie en acceptatie

20.1. De programmatuur geldt als geaccepteerd:
a) als de overeengekomen acceptatietest met goed gevolg is afgesloten en het protocol van oplevering is getekend;
b) indien XPark vóór het einde van een testperiode een testrapport ontvangt en de fouten die in dat testrapport staan, hersteld zijn, afgezien van onvolko-menheden die volgens artikel 21.3 acceptatie niet in de weg staan.
c) Als bij de acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de test belemmeren, informeert Opdrachtgever XPark over deze fouten, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode met een schriftelijk en gedetailleerd testrapport. XPark herstelt de gemelde fouten binnen een redelijke termijn, waarbij we tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur mogen aanbrengen.

20.2. Acceptatie van de programmatuur mag niet afhankelijk zijn van kleine fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan.

Gebruik en onderhoud van programmatuur

21. Gebruiksrecht

21.1. XPark verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur.

21.2. Opdrachtgever gebruikt de programmatuur uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie, voor een bepaald aantal en specifiek soort gebruikers.

21.3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

22. Installatie

XPark stelt de programmatuur via hosting aan Opdrachtgever ter beschikking.

23. Onderhoud 23.1.

Is voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst afgesloten, dan meldt Opdrachtgever geconstateerde fouten in de programmatuur volgens de afgespro-ken procedures aan XPark. Na ontvangst van de melding zal XPark naar beste vermogen fouten herstellen of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur.

23.2. XPark garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat we alle fouten verbeteren.

23.3. XPark heeft het recht tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem-vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

23.4. Herstel van verminkte of verloren gegevens valt niet onder onderhoud. We spannen ons echter wel in om Opdrachtgever te ondersteunen bij herstel of terug-halen van data.

Verkoop van apparatuur

24. Aflevering

24.1. De apparatuur die Opdrachtgever van XPark koopt, leveren we af op een door Opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland.

24.2. XPark brengt Opdrachtgever vóór de aflevering op tijd op de hoogte van het tijdstip waarop wij van plan zijn de apparatuur af te leveren.

25. Installatie

Opdrachtgever zorgt vóór aflevering van de apparatuur voor een passende instal-latieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten. XPark zal desgevraagd voor de aanleg van deze faciliteiten aan Opdrachtgever een offerte uitbrengen.

26. Aflevering, installatie en acceptatie

De apparatuur geldt als geaccepteerd op de datum van aflevering, indien XPark installeert, op de datum van installatie of na een Site Acceptance Test (SAT).

27. Garantie

27.1. XPark herstelt eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur naar beste vermogen, binnen drie maanden na (op)levering. Voorwaarde is dat deze fouten binnen die periode gedetailleerd omschreven bij XPark zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van XPark. De garantieverplichting ver-valt wanneer deze fouten het gevolg zijn van onjuist gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van XPark wijzigingen in de apparatuur aanbrengt.

27.2. Voorwaarde voor garantie is dat Opdrachtgever minstens een keer per jaar de apparatuur preventief onderhoudt. XPark kan dit onderhoud uitvoeren. Als Op-drachtgever het preventieve onderhoud graag aan XPark uitbesteedt, sluiten we daar een onderhoudscontract voor af.

Onderhoud van apparatuur

28. Duur van de onderhoudsverplichting

28.1. De overeenkomst voor hard- en softwarematig onderhoud van apparatuur geldt voor de duur die wordt overeengekomen.

28.2. De duur van de overeenkomst wordt steeds stilzwijgend een jaar verlengd, tenzij Opdrachtgever of XPark de overeenkomst schriftelijk beëindigt. Dan geldt een op-zegtermijn van drie maanden.

28.3. Opzegging leidt niet tot de verplichting van een schadevergoeding, als de opzeg-termijn in acht wordt genomen.

29. Onderhoud 29.1. Onder onderhoud verstaan we:
a) preventief onderhoud: de inspectie die XPark noodzakelijk vindt om storingen te voorkomen. Onder preventief onderhoud vallen ook updating, afstelling, en reiniging van de apparatuur. De kosten voor het upgraden van apparatuur naar een nieuwe softwareversie en/of functionaliteiten, zijn te allen tijde voor Opdrachtgever;
b) correctief onderhoud: opheffing van storingen aan de apparatuur die zijn ont-staan bij normaal gebruik als gevolg van natuurlijk slijtage en door gebreken aan de apparatuur. Ook vallen hieronder reparaties aan en vervangen van versleten of beschadigde onderdelen. 29.2. XPark verricht het onderhoud tijdens de kantooruren, tenzij we dat anders over-eenkomen.

29.3. XPark is van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur t/m 17:00 uur telefonisch bereikbaar op 020 - 70 288 58.

Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

30. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

30.1. Treedt er een storing aan de apparatuur op, dan geeft een ter zake kundige werknemer of vertegenwoordiger van Opdrachtgever XPark er onmiddellijk een gedetailleerde omschrijving van.

30.2. Opdrachtgever stelt de apparatuur ten behoeve van werkzaamheden ter beschikking van XPark en/of biedt daar toegang toe.

30.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren.

31. Uitsluitingen

31.1. Werkzaamheden voor onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur door personeel van Opdrachtgever of derden die in zijn opdracht betreffende werkzaamheden verrichten, behoren niet tot de verplichtingen van XPark. Dit geldt ook voor storingen door fouten in communicatielijnen, in spanningsvoorziening of in koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen die niet onder de overeenkomst vallen.

31.2. XPark heeft het recht, bij vertraging van de betaling van de vergoeding voor onderhoud, dit onderhoud op te schorten.

31.3. Herstel van verminkte of verloren gegevens valt niet onder onderhoud. We helpen de Opdrachtgever echter waar we kunnen de schade te herstellen. Over de kosten hiervan overleggen we.

Aanvullende Voorwaarden voor Huur- en Leaseovereenkomsten

32. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden voor Huur- en Leaseovereenkomsten

32.1. Op alle huur/leaseovereenkomsten zijn de Aanvullende Voorwaarden voor Huur- en Leaseovereenkomsten van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle door XPark gedane huur/leaseaanbiedingen de Aanvullende Voorwaarden voor Huur- of Leaseovereenkomsten eveneens van toepassing.

32.2. De toepasselijkheid van algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden van Huur-der/Lessee is uitdrukkelijk uitgesloten.

32.3. Indien in een door XPark gedane schriftelijke aanbieding of huur/leaseovereenkomst andere voorwaarden bevat, gelden die voorwaarden naast de Aanvullende Voorwaarden voor Huur- en Leaseovereenkomsten, dan wel vervangen deze de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden voor Huur- en Leaseovereenkomsten die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. In dit laat-ste geval blijven alle overige bepalingen van de Aanvullende Voorwaarden voor Huur- en Leaseovereenkomsten onverminderd van kracht.

32.4. De Aanvullende Voorwaarden voor Huur- en Leaseovereenkomsten kunnen van tijd tot tijd door XPark worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden treden tel-kens in de plaats van deze voorwaarden. Indien geen datum van inwerkingtreding is bepaald bij de bekendmaking van de nieuwe Aanvullende Voorwaarden voor Huur- Leaseovereenkomsten, zullen deze één maand na bekendmaking in wer-king treden.

33. Totstandkoming Overeenkomst

33.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen, tenzij XPark de aanbieding heeft herroepen dan wel uitdrukke-lijk schriftelijk anders is vermeld in het aanbod.

33.2. De door XPark genoemde Termijnen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk met huurder/lessee zijn overeengekomen. Levering van Zaken en/of verlening van Diensten vindt steeds plaats tegen de Termijn geldend op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

33.3. De huur/leaseovereenkomst tussen XPark en huurder/lessee komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door XPark van de door huurder/lessee ondertekende huur/leaseovereenkomst. Indien mogelijk en XPark zulks nodig acht, zal zij een mondelinge aanvaarding schriftelijk bevestigen.

34. Ingangsdatum huur- of leaseovereenkomst

34.1. De ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt vastgelegd in de huur/leaseovereenkomst. Overeengekomen kan worden dat de ingangsdatum ge-lijk is aan de datum waarop het protocol van oplevering getekend wordt.

35. Vergoeding en betaling

35.1. De Termijn bestaat tenminste uit de vergoeding voor de huur/lease. Daarnaast kan in de Termijn een vergoeding worden opgenomen voor af te nemen diensten gerelateerd aan het verhuurde. XPark is niet verplicht de afzonderlijke componen-ten van de Termijn te specificeren.

35.2. Het factuurbedrag, voor zover van toepassing inclusief btw, dient uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum betaald te zijn. Als betaaldatum geldt de dag van bij-schrijving op de bank- of girorekening van XPark. In alle gevallen waarin betaling te laat geschiedt, zal door XPark aan huurder/lessee de alsdan geldende wettelij-ke rente in rekening worden gebracht.

35.3. De Termijnen worden één maand voorafgaand aan de betreffende periode gefactureerd.

35.4. Bij de eerste factuur, worden tevens de periode vanaf de ingangsdatum, als de eenmalige montage- en installatiekosten gefactureerd. Bij de laatste factuur wor-den tevens de kosten voor demontage en afvoer gefactureerd, mits anders over-eengekomen.

35.5. Elk jaar worden de termijnen geïndexeerd per 1 januari op basis van de CPI (Consumentenprijsindex) van de laatste periode die is bekendgemaakt door het CBS, op het moment van factureren van de eerste termijn inzake de periode na 1 januari.

35.6. Alle kosten voortvloeiende uit een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso procedure ter zake van niet op tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van huurder/lessee.

35.7. XPark is gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden, alsmede de beschikbaar-stelling van gehoste service op te schorten bij het uitblijven van betaling over een periode van tenminste 3 termijnen. Voorafgaand aan de opschorting zal XPark daartoe huurder/lessee in een aangetekende brief op de hoogte stellen, dat zij voornemens is de diensten op te schorten. Huurder/lessee krijgt de gelegenheid binnen acht (8) dagen na deze brief alsnog voor betaling zorg te dragen, om te voorkomen dat de dienstverlening wordt opgeschort. XPark is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze opschorting van de dienstverlening bij wanbe-taling.

35.8. Het is huurder/lessee niet toegestaan betaling van de Termijnen éénzijdig op te schorten, indien Diensten niet worden verleend zoals overeengekomen. Huur-der/lessee dient in dergelijke gevallen per ommegaande contact op te nemen met XPark, teneinde XPark in staat te stellen de verlening van de Dienst te herstellen. huurder/lessee kan een verzoek tot compensatie indienen bij XPark, welke dan conform de Algemene Voorwaarden wordt afgehandeld.

36. Beëindiging

36.1. In de huur/leaseovereenkomst wordt de duur van de (minimale) huurperiode vastgelegd.

36.2. Indien gewenst kan aan het eind van deze periode de huurovereenkomst worden verlengd.

36.3. Huurder/lessee kan de huur/leaseovereenkomst niet tussentijds beëindigen door opzegging.

36.4. XPark kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien huurder/lessee al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van huurder/lessee faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. XPark zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

36.5. Bij voortijdige beëindiging van de huur/leaseovereenkomst worden de resterende Termijnen van de huur/leaseovereenkomst tot aan het einde van de looptijd on-middellijk opeisbaar. Naar keuze van XPark zijn dan ook de restwaarde van het Verhuurde, dan wel kosten van verwijdering opeisbaar.

37. Onderhoud

37.1. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst mag het onderhoud uitsluitend worden uitgevoerd door medewerkers van XPark.

37.2. Medewerkers van huurder/lessee mogen het onderhoud slechts uitvoeren, mits voldoende opgeleid, indien en voor zover dat in de huur/leaseovereenkomst is be-noemd.

38. Verantwoordelijkheden huurder/lessee

38.1. Huurder/lessee is verantwoordelijk het beheer en toezicht op zich te nemen van het verhuurde/geleasede.

38.2. Huurder/lessee is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar of door derden. Deze aansprakelijkheid wordt niet verminderd door eventuele beperkingen in een verzekeringsovereenkomst die huurder/lessee heeft afgesloten bij een ver-zekeraar.

38.3. Het is huurder/lessee niet toegestaan het verhuurde/geleasede te verplaatsen, wijzigen of weg te nemen. Indien omstandigheden dit toch noodzakelijk maken, dient voorafgaand overleg met XPark plaats te vinden.

38.4. Huurder/lessee is verplicht XPark alle schade te vergoeden die zij lijdt, als gevolg van verdwijning van het verhuurde/geleasede. Ook diefstal valt hieronder.

38.5. Huurder/lessee is verplicht gedurende de gehele termijn van de huur/leaseovereenkomst alle diensten af te nemen, zoals is overeengekomen ten tijde van het afsluiten van de huur/leaseovereenkomst.

39. Eigendomsvoorbehoud

39.1. Bij een overeengekomen overname door de huurder/lessee van de Zaken tijdens of aan het einde van de Overeenkomst, blijft alle geleverde en nog te leveren za-ken uitsluitend eigendom van XPark, totdat alle vorderingen die XPark op huur-der/lessee heeft of zal verkrijgen, ten aanzien van de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, volle-dig zijn voldaan.

39.2. Zolang de eigendom van de Zaken niet op huurder/lessee is overgegaan, mag deze de Zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

39.3. Huurder/lessee is verplicht de Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid, voldoende verzekerd en als herkenbaar eigendom van XPark te bewaren.

39.4. XPark is gerechtigd de Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en in het bezit van huurder/lessee zijn, terug te nemen indien huurder/lessee in verzuim is ter zake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoei-lijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Huurder/lessee zal XPark te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terrein en/of gebouwen, ter inspectie van de Zaken en/of ter uitoefening van de eigendomsrechten van de XPark.

39.5. XPark behoudt zich het recht voor de rechten en plichten uit de huur/leaseovereenkomst over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande toe-stemming van huurder/lessee. Bij overdracht van de huur/leaseovereenkomst aan een derde zullen de condities inzake de huur/lease ongewijzigd blijven. Door ac-ceptatie van de huur/leaseovereenkomst verleent de huurder/lessee bij voorbaat toestemming voor overdracht van de rechten en plichten uit huur/leaseovereenkomst.

39.6. Huurder/lessee verleent XPark het recht van opstal, voor zover en indien wettelijk noodzakelijk voor de plaatsing van het verhuurde/geleasede. XPark is géén ver-goeding verschuldigd aan huurder/lessee voor dit recht van opstal. Huurder/lessee vrijwaart XPark van elk risico op natrekking.

Toepasselijk recht

40. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

40.1. Op de onderliggende Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, is Neder-lands recht van toepassing.

40.2. Alle geschillen met betrekking tot, dan wel voortvloeiende uit, de onderliggende Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. XPark behoudt zich het recht voor te procederen voor de rechter van de plaats van vestiging van huurder/lessee.