Certificeringen

ISO 14001: 2015 - 2020

Binnen Waysis en dochterbedrijven TMC, Brickyard en XPark, speelt de monitoring van de milieuaspecten en effecten van onze bedrijfsactiviteiten een belangrijke rol. Wij kunnen niet ontkennen dat onze producten en diensten invloed hebben op het milieu en wij gebruiken ons milieumanagementsysteem om die invloed zoveel als mogelijk te beperken. Dit doen wij bijvoorbeeld door onze verkeersbewegingen zoveel als mogelijk te beperken door het op afstand oplossen van storingen en communiceren wij met onze relaties waar mogelijk via videoconference in plaats van door dagelijks door het hele land te rijden. Daarnaast wordt ons wagenpark vernieuwd door elektrische en hybride voertuigen en selecteren wij de hardware die wij leveren op recyclebaarheid na einde technische- en economische levensduur.

Met onze producten bieden wij ook onze klanten de mogelijkheid hun ‘carbon footprint’ significant te beperken. Door onze geavanceerde soft- en hardware toe te passen en te werken vanuit de Cloud, wordt het mogelijk gemaakt om optimaal invulling te geven aan de tendens van flexibele werkplekken. Het gebruik en beheer van onze systemen kan met de juiste accreditatie, vanaf iedere locatie (thuis, op kantoor en op straat).

Ons milieubeleid wordt jaarlijks getoetst en gecertificeerd conform de ISO 14001:2015. Hiermee geven wij invulling aan hoe Waysis omgaat met haar rol in de maatschappij en de invloed die onze bedrijfsprocessen teweeg brengen ten opzichte van het milieu en hoe wij deze trachten te reduceren.

ManagementsysteemCertificatie.IS014001

ISO 9001: 2015 - 2020

De kwaliteit van de bedrijfsprocessen (en daarmee de producten en diensten) zijn binnen een organisatie alleen te handhaven als er een gedegen borging plaatsvindt. Voor dit doel heeft Waysis in 2004 eerst een kwaliteitshandboek samengesteld welke was gebaseerd op de jarenlange ervaring (TMC en dus Waysis bestaat immers sinds 1927) en de bedrijfsprocessen welke destijds werden gehanteerd. Dit kwaliteitshandboek is in de jaren daarop verder uitgewerkt naar een structuur die voor een volledige aansluiting met de ISO 9001:2000 moest zorgen.

De gecertificeerde kwaliteitsborging van Waysis wordt momenteel bewaakt door ‘random’ interne audits en vanaf 2023 met een jaarlijkse controle door DNV, de daartoe geaccrediteerde onafhankelijke organisatie die de externe audits conform de ISO 9001:2015 verzorgt.

ManagementsysteemCertificatie.ISO9001

ISO 27001: 2013

De beveiliging van bedrijfsinformatie (en daarmee systemen en gegevens) binnen een organisatie kan alleen worden gegarandeerd door middel van solide beheersmaatregelen. Met dit doel heeft de Waysis-groep (Taxameter Centrale, Brickyard en XPark) een managementsysteem voor informatiebeveiliging opgesteld, gebaseerd op onze bedrijfsprocessen en jarenlange ervaring. Om volledig te voldoen aan de eisen van ISO 27001:2013 hebben we het managementsysteem voor informatiebeveiliging organisatie breed geïmplementeerd. We monitoren onze informatiebeveiliging door middel van 'willekeurige' interne audits en jaarlijkse controles door DNV, een geaccrediteerde externe organisatie die de audits uitvoert. Bij de laatste audit heeft Waysis een positieve beoordeling ontvangen, ditmaal in overeenstemming met ISO 27001:2013.

ManagementsysteemCertificatie.IS027001

VCA** certificering

Veiligheid van de werknemers maar ook van de burger op straat tijdens het werk, de gezondheidsaspecten (ARBO) die daaraan direct verbonden zijn en milieuzaken die scherp in de gaten gehouden moeten worden, zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Waysis is daarom als organisatie VCA** 2017/6.0 gecertificeerd (VCA* voor bedrijven die niet als hoofdaannemer deelnemen in een project).

Wij verwachten van onze werknemers (technici en projectleiders) dat zij door middel van persoonlijke scholing ook hun individuele VCA certificering behalen. Deze borging van de veiligheidsmaatregelen wordt momenteel ook gevraagd van de onderaannemers die in opdracht van de Waysis-bedrijven delen van de werkzaamheden uitvoeren.

ManagementsysteemCertificatie.VCA2